Ankieta oceny zajęć dydaktycznych

Proces ewaluacji wprowadzono od 2007 roku Zarządzeniem Nr 55 Rektora UKW z dnia 20 kwietnia 2007 r.w sprawie opracowania i wykorzystania ankiet ewaluacyjnych na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w UKW.

28 czerwca 2013 r. Rektor UKW podpisał Zarządzenie Nr 90/2012/2013 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ogólnouczelnianej procedury ankietyzacji jakości kształcenia. Zarządzenie Nr 90/2012/2013 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ogólnouczelnianej procedury ankietyzacji jakości kształcenia. Przedmiotem procedury ankietyzacji jest monitorowanie, przedkładanie informacji o wynikach oraz bieżąca poprawa jakości kształcenia. Procedura ankietyzacji: określa rodzaje ankiet ewaluacyjnych skierowanych do poszczególnych grup oraz wskazuje częstotliwość stosowania konkretnych ich rodzajów w odniesieniu do poszczególnych grup; określa także szczegółowy tryb postępowania związany z udostępnianiem określonych rodzajów zgromadzonych danych; ustala również zasady oceny zajęć dydaktycznych poprzez wskazanie szacunkowych progów wiarygodności.

W UKW przeprowadzane są, następujące badania ewaluacyjne:

 • w systemie USOS web:
  • oceny zajęć dydaktycznych dla studentów studiów I, II, III stopnia i jednolitych studiów magisterskich
  • oceny studiów podyplomowych
  • oceny środowiska jakości kształcenia
 • w innych systemach
  • monitoring karier zawodowych absolwentów
  • badania pilotażowe oceny środowiska pracy przez nauczycieli akademickich (od marca 2013 r.)

Ankiety udostępniane są:

 • studentom studiów stacjonarnych w semestrze zimowym (od 15 stycznia do 15 marca) oraz w semestrze letnim (od 1 czerwca do 15 października)
 • studentom studiów niestacjonarnych w semestrze letnim  (od 1 czerwca do 15 października)
 • słuchaczom studiów podyplomowych w ciągu miesiąca od zakończenia zajęć przez okres jednego miesiąca od udostępnienia
 • absolwentom po trzech i pięciu latach od ukończenia studiów
 • nauczycielom akademickim w czasie szkoleń (od marca do czerwca 2013 r.)

Ewaluacja dotyczy pięciu obszarów:

 • organizacji zajęć,
 • sposobu prowadzenia zajęć,
 • klimatu społecznego zajęć,
 • dostrzeganych korzyści z udziału w zajęciach,
 • oceny efektów kształcenia.

Ocena jest dobrowolna, odbywa się po odbytym kursie danego modułu/przedmiotu i jest przeprowadzana wśród studentów wszystkich roczników. Wszyscy studenci mogą całkowicie anonimowo dokonać oceny oraz wnieść dodatkowe uwagi dotyczące przebiegu, jakości oraz warunków realizacji danej formy zajęć dydaktycznych. Wyniki ewaluacji mają umożliwić podnoszenie poziomu jakości oraz skuteczności procesu kształcenia. Pozwalają one uwzględnić opinię studentów.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dział Jakości i Organizacji Kształcenia
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, pokoje 2 i 3
tel: 52 34 19 215 / 216 / 229