Sylabusy

Zarządzenie Nr 57/2017/2018 Rektora UKW z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzania opisu modułu/przedmiotu do systemu USOS i USOSweb

Do 30 stycznia 2019 obowiązuje równolegle wzór Opisu modułu, programu nauczania oraz sposobów weryfikacji i oceny efektów kształcenia (sylabus) określony przepisami Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 52/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - Załącznik Nr 1.9 Opis modułu, programu nauczania oraz sposobów weryfikacji i oceny efektów kształcenia.
załącznik
załącznik
załącznik

Opracowania Opisu modułu, programu nauczania oraz sposobów weryfikacji i oceny efektów kształcenia (sylabusa) należy dokonać na wzorze zgodnym z przepisami ogólnouczelnianymi, bądź podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, a nawet jednostek prowadzących kierunki studiów, jeśli te jednostki opracowały i przyjęły własną konstrukcję dla Części B sylabusa.

Termin, miejsce i formę przekazania wypełnionego Opisu modułu, programu nauczania oraz sposobów weryfikacji i oceny efektów kształcenia (sylabusa) określają procedury opracowane przez podstawowe jednostki organizacyjne.

Obowiązki w zakresie Opisu modułu, programu nauczania oraz sposobów weryfikacji i oceny efektów kształcenia (sylabusa) określa § 5. Regulaminu Studiów UKW:

  • ust. 3. prowadzący moduł ma obowiązek przedstawić studentom podczas pierwszych zajęć program nauczania modułu, w tym formy i warunki jego zaliczenia oraz zalecaną literaturę;
  • ust. 4. program nauczania modułu podaje się do wiadomości studentów w formie pisemnej lub elektronicznej.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dział Jakości i Organizacji Kształcenia
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, pokoje 2 i 3
tel: 52 34 19 215 / 216 / 229